Menu

"La pista ciclabili"

pista-ciclabile-rovinata.jpg Non si attenua a Mesagne la problematica legata alla pista ciclabile di via Marconi. Una pista che ormai versa in condizioni strutturali discutibili. Sulla vicenda interviene il professore Rino Carparelli il quale denuncia lo stato spaziale della pista in maniera davvero originale. Una poesia in vernacolo frutto di una diretta esperienza.

 

 

 

 

La pišta ciclabili (satra)

 

N’amicu m’è fattu ‘ppassiunari alla bicicletta…

era štatu megghiu ci no l’era tatu retta!

“Ti faci beni alla saluti, ti faci l’addominali…

annu fattu puru la pišta ciclabili…” – “Ah, menu mali”.

 

Nu giurnu nchianu sobbra alli to’ roti cu’ provu…

n’atru picca va’ trasu ntra lu furnisoriu!

Toppu li carabinieri annu diveltu li paletti…

cu’ scanzu nu camiu’ mi salvai a štenti!

 

Ccontru n’amicu ntra ’nu furgoncino, mi crita:

“mo t’a mmurtalatu propria, amicu Rinu!

Trasi ntra la pišta, sècuta quiddi to’ carosi…”

E cu’ lu sentu, mi trovu bloccatu n’facci allu Blu Rosi!

 

Continuu pi’ Latianu e superu Distanti,

‘na corriera ti linea mi passau ti nanzi.

Mi sona cu’ li trombi, mi faci subbalzari…

l’anama ti màmmasa nci seppi muntuvari!

 

Cchiu nanti trou nu fuessu e cu’ la scusa ti li gommi…

mi fermu alla benzina ti l’amicu Gionni.

“M’ata dari ‘na controllata alla pressioni?”

“Na, n’è vinutu n’atru cu’ totta šta tensioni”!

 

“Šta pišta ciclabili è propria ‘na cundanna…

Era štatu megghiu ci erumu rumašti senza”!

Poi tici quarchedunu: “l’anna fa a do’ sensi,

cu štamu cchiu tranquilli ca’ no ndi succeti nienti”.

 

Vi la rricurdati la qualera         

ntra la deštra e la siništra

ma nci foi la metiazioni

ti li ciclo-amici, toppu l’elezioni.

 

Ma šta štrata ciclabili, cioè šta janòva comu na pišta

cantava e ticìa Giorgiu Caberi, eti ti deštra o ti siništra?

Ci prima bicicletti no’ ni passaunu pi’ nienti

mo’ cu’ lu rallentatori sontu filu o inestištenti!

 

Eppuru ci pienzi e viti all’alta Italia

li bici scappunu – macari - comu l’Alitalia.

Ci no’ ti sbrichi e alli femmini no’ ti štai attientu

ti pigghiunu ti ponta ca’ fuunu comu lu ientu!

 

Però ci Piazza Gioberti prima si llacava

cu lu limitatori mo sembra propria ‘na … cava!

Li mammi ca’ pìgghiunu li piccinni ti la scola

si l’anna cchiappari mbrazzi ca’ si bagnunu la sola.

 

Poi ci ti lagni e ti pruclami cuntrariu…

rischi cu ti pigghiunu pi’ ‘nu … Picuraru!

Comu a lu miništru ti l’ambienti,

ca’ parla, štròlaca ma no’ štrengi nienti!

 

Mo l’annu smuntata e anna rimitiari…

šta penzunu quarche cosa e l’anna riqualificari.

Ccussì si spendunu li sordi, cu li finanziamenti…

È dittu Peppi Crillu all’Europa cu no’ ndi manda cchiù nienti!

 

                                  

 Mesagne, Dicembre 2007                      Rino CARPARELLI